AKTIVNÍ OBČAN - připravil Jiří Nezhyba
 

 

Na této stránce může každý aktivní občan nebo ten, kdo se jím hodlá stát, nalézt základní přehled možností, jak využít svých práv a jak se aktivně zapojit a ovlivňovat dění (nejen) ve městě Hranice a jeho okolí.

Tato stránka je členěna do následujících kapitol:
| @ Práva občana obce @ |
| @ Něco o místním referendu @ |
| @ Práva a povinnosti zastupitele @ |
| @ Povinnosti úředníků @ |
| @ Svobodný přístup k informacím @ |
| @ Informace o životním prostředí @ |
| @ Ochrana životního protředí @ |
| @ Materiály ke stažení @ |
| @ Webové odkazy @ |

..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..

| nahoru |

@@ PRÁVA OBČANA OBCE @@

@ Jaké jsou vaše práva občana města Hranice podle
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ?

Občané obce
§ 16

(1) Občanem obce je fyzická osoba, která
a) je státním občanem České republiky, a
b) je v obci hlášena k trvalému pobytu.

(2) Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo
a) volit a být volen do zastupitelstva obce za podmínek stanovených zvláštním zákonem,
b) hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zvláštním zákonem,
c) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem,
d) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce,
e) nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy,
f) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů,
g) podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.

(3) Oprávnění uvedená v odstavci 2 písm. c) až g) má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost.


..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..

| nahoru |

@@ NĚCO O MÍSTNÍM REFERENDU @@

Co je potřeba pro konání místního referenda a o čem všem ho lze či nelze konat podle zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu?

V referendu se v zásadě může rozhodovat jen o otázkách, které patří do tzv. samostatné působnosti obce. Vedle toho totiž obce vykonávají tzv. přenesenou působnost, tedy působnost státního orgánu.

Referendum lze vyhlásit na základě rozhodnutí zastupitelstva nebo na návrh přípravného výboru. Náklady spojené se získáváním podpisů a náklady na kampaň před hlasováním si musí hradit přípravný výbor ze svých prostředků. Ostatní náklady na uskutečnění referenda hradí obec ze svého rozpočtu.

Otázka navržená pro místní referendum musí být jednoznačně položena tak, aby na ni bylo možno odpovědět slovem "ano" nebo slovem "ne".

Výsledky referenda jsou závazné, ale pro jeho závaznost je třeba, aby se ho zúčastnilo alespoň 50% oprávněných občanů.

Abychom zjistili, o čem všem lze referendum konat, je třeba vědět, o čem konat referendum nelze:

§ 7

Místní referendum nelze konat
a) o místních poplatcích a o rozpočtu obce nebo statutárního města,
b) o zřízení nebo zrušení orgánů obce nebo statutárního města a o jejich vnitřním uspořádání,
c) o volbě a odvolání starosty nebo primátora územně nečleněného statutárního města (dále jen "starosta obce"), primátora statutárního města a primátora hlavního města Prahy (dále jen "primátor"), místostarosty nebo náměstka primátora, členů rady obce, města, městského obvodu nebo městské části (dále jen "rada obce"), členů rady statutárního města a hlavního města Prahy (dále jen "rada statutárního města") a dalších členů zastupitelstva obce, zastupitelstva statutárního města, jakož i volených nebo jmenovaných členů dalších orgánů obce a statutárního města,
d) jestliže by otázka položená v místním referendu byla v rozporu s právními předpisy nebo jestliže by rozhodnutí v místním referendu mohlo být v rozporu s právními předpisy,
e) v případech, kdy se o položené otázce rozhoduje ve zvláštním řízení,
f) o uzavření veřejnoprávních smluv k výkonu přenesené působnosti, nebo
g) o schválení, změně nebo zrušení obecně závazné vyhlášky obce, h) jestliže od platného rozhodnutí v místním referendu do podání návrhu na konání místního referenda v téže věci neuplynulo 24 měsíců...::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..

| nahoru |

@@ PRÁVA A POVINNOSTI ZASTUPITELE @@

@ Proč pro vás může být dobré obrátit se na svého zastupitele?
@ Jaké jsou základní práva a povinnosti zastupitele?

§ 82 zákona o obcích říká:

Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo
a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím návrhy na projednání,
b) vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů,
c) požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.

§ 83

(1) Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.

(2) Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán obce.

..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..

| nahoru |

@@ POVINNOSTI ÚŘEDNÍKŮ @@

@ Jaké jsou základní povinnosti úředníků podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků ?

výběr nejdůležitějších povinností z § 16:
ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ÚŘEDNÍKA
§ 16

(1) Úředník je povinen
a) dodržovat ústavní pořádek České republiky,
b) dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané; dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané, pokud s nimi byl řádně seznámen,
c) hájit při výkonu správních činností veřejný zájem,
d) plnit pokyny vedoucích úředníků, nejsou-li v rozporu s právními předpisy;
e) prohlubovat si kvalifikaci v rozsahu stanoveném tímto zákonem,
f) jednat a rozhodovat nestranně bez ohledu na své přesvědčení a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování,
g) zdržet se jednání, jež by závažným způsobem narušilo důvěryhodnost územního samosprávného celku,
h) zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného,
i) v souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímat dary nebo jiné výhody,
j) v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu zaměstnání a v souvislosti s ním;
k) poskytovat informace o činnosti územního samosprávného celku podle zvláštních právních předpisů v rozsahu, v jakém to vyplývá z jeho pracovního zařazení,
l) při ústním nebo písemném jednání s fyzickými nebo právnickými osobami sdělit své jméno, příjmení, úřad, ve kterém je zařazen k výkonu práce, zařazení v útvaru úřadu; územní samosprávný celek v organizačním řádu může stanovit, pro které funkce a činnosti lze nahradit toto označení uvedením identifikačního čísla úředníka,
...

(2) Úředník je dále povinen
a) pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností,
b) plně využívat pracovní doby a pracovních prostředků k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně, hospodárně a včas pracovní úkoly,
d) zachovávat pravidla slušnosti při úředním jednání a vůči ostatním zaměstnancům působícím ve veřejné správě.

@ Víte, že vláda svým usnesením č. 270 již v roce 2001 schválila Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě ?

..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..

| nahoru |

@@ SVOBODNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM @@

@ Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- upravuje práva občanů při snaze získat jakékoliv informace, vztahující se k činnosti státních orgánů, orgánů územní samosprávy, stejně jako veřejných institucí hospodařících s veřejnými prostředky.

@ K čemu vám může být dobré podat žádost o poskytnutí informace podle tohoto zákona?

* můžete se informovat, za kolik se pronajímá dům patřící obci nebo státu
* můžete zjistit, komu byl veřejný majetek pronajat
* můžete získat přehled o zadávaných zakázkách ve vašem městě, kraji
* můžete sledovat hospodaření nejen vaší obce
* můžete se dozvědět to, co vás zajímá a na co jste zatím neměli odvahu se zeptat
* můžete sledovat, kdo a jak za vás rozhoduje
* můžete zjistit, kdo z vašich zastupitelů jezdí na služební cesty a kam

* na odpověď má tzv. povinný subjekt maximálně 15 dnů od doručení vaší žádosti. Pokud by neodpověděl vůbec, nebo vám vyhověl jen zčásti, můžete podat odvolání a třeba i žalobu, když by pochybení povinného subjektu nenapravil odvolací orgán ...

..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..

| nahoru |

@@ INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ @@

@ Chcete vědět, jaké látky ta která továrna vypouští do vody nebo ovzduší?
@ Nebo byste rádi znali odpověď na otázku, co město dělá pro zlepšení životního prostředí?

Můžete využít postupu podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

* podle tohoto speciálního zákona můžete žádat o jakékoliv informace týkající se alespoň částečně životního prostředí, a to bez udání důvodu.
* poskytovat informace jsou povinny všechny orgány státní správy (např. ministerstva, krajské úřady) i samosprávy (obce, kraje).
* informace musí úřady poskytnout nejpozději do 30 dnů, ve výjimečných případech do 60 dnů po obdržení žádosti.

..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..

| nahoru |

@@ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ @@

@ Chcete být připraveni na to, pokud by se měl stavět ve vašem okolí další supermarket nebo továrna?
@ Rádi byste ovlivnili výsledek řízení o akcích, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny?

Možnost vám dává zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

* společně s alespoň dvěma dalšími lidmi si musíte založit občanské sdružení, jehož hlavním cílem podle stanov je ochrana přírody a krajiny
* po registraci sdružení u Ministerstva vnitra musíte podat na příslušné orgány (nejčastěji na stavební úřad a odbor životního prostředí) konkretizované žádosti o to, abyste byli předem informováni o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny
* do 8 dnů od doručení oznámení příslušného úřadu o zahájení (např. územního nebo stavebního) řízení můžete ohlásit účast vašeho sdružení v tomto řízení
* tímto získáte všechna práva a povinnosti účastníka řízení, a tedy můžete podávat námitky, připomínky, navrhovat důkazy, odvolávat se, podávat žaloby v případě, že nebudete se záměrem souhlasit

..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..

| nahoru |

@@ MATERIÁLY KE STAŽENÍ @@

ZÁKONY:

@ Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

@ Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu

@ Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

@ Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

@ Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

@ Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

DALŠÍ UŽITEČNÉ A PODROBNÉ MATERIÁLY:

@ Oldřich Kužílek:
106 odpovědí na vaše otázky (Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím)
Projekt „Právo na informace“ - © Otevřená společnost, o.p.s., 2001

@ Úřad pro ochranu osobních údajů:
„Zpřístupňování a zveřejňování osobních údajů z jednání zastupitelstev a rad obcí a krajů“
Stanovisko č. 2/2004

@ Evropský soud pro lidská práva:
Standarty ochrany svobody projevu - upravená shrnutí nejvýznamnějších případů
CEU Human Rights Students' Initiative, 2002

..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..

| nahoru |

@@ WEBOVÉ ODKAZY @@


Portál veřejné správy
- aktuální znění všech zákonů, kontakty na všechny úřady a jejich weby, návody pro nejrůznější životní situace, můžete nahlédnout do katastru nemovistostí apod.

Poradna
- web Poradny Ekologického právního servisu s mnoha odpověďmi na právní otázky ochrany životního prostředí

www.obcan.ecn.cz
- web Econnectu pro občanskou společnost se spoustou užitečných rad

www.otevrete.cz
- web pro otevřenost veřejné správy obsahuje mimo jiné sekci "Poradna" s návody na využití zákona o svobodném přístupu k informacím

www.mesto-hranice.cz
- v sekci "Samospráva" naleznete Materiály pro zasedání Zastupitelstva, stejně jako Usnesení Zastupitelstva a Rady a Zápisy z jednání ZastupitelstvaPocidadlo NETWAY.CZ
 

 
založeno 6. října 2004
aktualizováno: 15. dubna 2005